Lesser Grass-finch

Lesser Grass-finch

Emberizoides ypiranganus

Pictures: Teus Luijendijk

   Lesser Grass-finch Emberizoides ypiranganus    videograbs (200x), contrast enhanced.
   Serra da Graciosa PR, Brazil, 7 January 2002.

   Lesser Grass-finch Emberizoides ypiranganus  song: a high-pitched, fast chirping dzj-dzj-dzj-dzj-dzj-dzj-dzj-dzj-dzj-dzj-dzj-dzj.

 


Copyright ©Teus Luijendijk 2002