White Tern

White Tern

Gygis alba

Pictures: Teus Luijendijk


   White Tern  Gygis alba ;  videograbs (20x).
   St. Helena, 8 April 2002.

 


Copyright ©Teus Luijendijk 2003